سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

هنرور، مديرهماهنگي اموراجرايي شهرقزوين خبرداد:

تقدير شهردار از دست اندرکاران برگزاري روز قزوين

ازكليه مديران مناطق مناطق سه گانه شهرداري ،مديران عامل سازمان هاي شهرداري قزوين وتمامي روساي ادارات ، سازمان ها ونهادهاي دولتي وغيردولتي استان كه زمينه برگزاري هرچه باشكوه تر"روزقزوين"رافراهم کردند؛ تقدير شد.

 

مديرهماهنگي اموراجرايي شهرقزوين دركميسيون هماهنگي اموراجرايي شهرگفت: اميدواريم باهمت والاي تمامي مسوولين استان ومجموعه شوراي شهروشهرداري قزوين وبابرگزاري همايش ها ويادمان ها تمامي ظرفيت هاي استان وبخصوص شهرقزوين رابه منصه ظهوررسانده وباجلب سرمايه گذاران زمينه رشد وتعالي قزوين رافراهم نماييم .
عليرضا هنرور دربخش ديگري ازسخنان خودبا اشاره به پيشرفت فيزيكي پروژه پل هاي "نصر" و"سرداران" افزود: با همت وخردجمعي مديران متحدشهري ، ادارات خدمات رسان وپيمانكاران اين دوپروژه عظيم تازمان بازگشايي مدارس افتتاح و به بهره برداري خواهدرسيد .
مشاورعمراني شهردارقزوين تصريح كرد:باتوجه به هماهنگي هاي صورت گرفته كليه تاسيسات روزميني وزيرزميني ميدان شهيدبابايي جابجاشده واين ميدان به بلوارغربي –شرقي تغييروضعيت خواهديافت كه اميدمي رودپس ازتغييرواحداث بلوارتاقبل ازبازگشايي مدارس،ازاين دوپل درروان سازي حركت خودروهااستفاده شود.
هنرورتصريح كرد:متاسفانه بعضي ازدستگاههاي خدمات رسان ازعمق تاسيسات زيرزميني خودمطلع نبوده كه اين ضعف به هنگام عمليات جابجايي تاسيسات زيرزميني درميدان شهيد بابايي بخوبي مشهودشد كه انتظارمي رود باتهيه نقشه تاسيسات شهري شهرقزوين دركارگروه تاسيسات شهري اين مشكل مرتفع گردد.
مديرهماهنگي اموراجرايي شهرقزوين باگلايه ازعدم ترميم بموقع حفاريها ازسوي ادارات خدمات رسان افزود:براساس گزارش هاي رسيده ازسوي مركز137شهرداري قزوين ؛عمده نارضايتي مردم ازعمليات هاي مرمت حفاري است .
وي باانتقادازعدم رعايت نكات ايمني ازسوي برخي پيمانكاران تاكيدكرد: ادارات خدمات رسان بايد به هنگام انعقادقراردادباپيمانكاران خودبراين مهم تاكيدنمايند كه ضمن رعايت كليه نكات ايمني درزمان اجراي پروژه،تسريع دراجرانيزدراولويت خاص خودباشد.
مهندس هنروردرپايان افزود:به منظورروان سازي آمدوشد مردم درآستانه بازگشايي مدارس از25شهريورماه تادهه اول مهر،مجوزحفاري جديدصادرنخواهدشد وكليه ادارات خدمات رسان موظف به اتمام عمليات حفاري خوددرخيابان هاومعابراصلي ومركزي شهرمي باشند .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط