1- شرکت در جشنواره سعدالسطنه

2 - مبلمان شهری

3- پروزه نورآرایی ( خیابان امام – خیابان راه آهن  ، بلوار آیت ا... خامنه ای و ... )

4- پاکسازی بدنه شهری

5- نقاشی و پاکسازی ورزشگاه شهید رجایی

6- ساخت المان جاده ابریشم

7- اجرای برنامه ویدئو مپینگ به مناسبت روز قزوین

8- نصب بیلبرد سه وجهی گردان در میدان جانبازان

9- ساخت المانامیرکبیر

10- نصب تابلوهای معابر شهری

11- نصب تابلوهای شهداء

12- چاپ و نصب بنرهای مناسبتی

13- فضا سازی مناسبتی  با ریسه و پرچم

14 – جمع آوری زوائد بصری