پروژه هاي سال 89 پروژه هاي سال 89

پروژه هاي سال 1389 :
 
o       مطالعه و طراحي پوسته براي ورودي هاي شهر قزوين ـ مسير بلوار آيت ا… خامنه اي .
o       پروژه مطالعه و طراحي تأسيسات ميادين سطح شهر.
o       مطالعه و ساماندهي تابلوهاي تجاري سطح شهر .
o       مطالعه و تدوين ضوابط نما براي كليه ساختمانهاي سطح شهر .
o       مسابقه طراحي المان ميادين دفاع مقدس و شهيد حسن پور .
o       پروژه ساماندهي تابلوهاي تجاري خيابان خيام شمالي.