تاريخچه سازمان تاريخچه سازمان

 سازمان زيبـاسازي شهرداري قـزوين بهحـول و قوه الهي و با پيگيريهاي شهردار وقت در اواخر سال 87 تشکيل گرديدکه البته با توجه به وظايف و اهداف محوله، وظيفه سنگيني بر دوش داشته وخواهد داشت. با عنـايت به حمايتهاي شوراي محترم اسلامي شهر، شهردار محترم وتلاشهاي بي دريغ پرسنل ساعي مجموعه، خوشبختانه عليرغم عمر کوتـاه مجموعهگامهاي بلندي بـرداشته شده و پـروژه ها و بـرنامه هاي متعددي نيز در دستبـررسي و اجـرا مي باشد. در ادامـه مختصري از فعاليتها و عملکرد اين سازماندر سه سال گذشته به نظر خواهد رسيد.باشد که بتوانيم به لطف پـروردگار متعال و حمايت مسئولين محترم شهري بسازيم .
 
سزاوار و شايسته آوازه و پيشينه شکوهمندش.