1. ساخت المان جانباز در پارک جانباز
  2. ساخت المان نیایش
  3. پاکسازی بدنه های شهری
  4. اجرای پروژه میدان تهرانقدیم
  5. ساخت بیلبردهای شهری
  6. نقاشی دیواری
  7. چاپ و نصب بنرهای مناسبتی
  8. ریسه کشی و نصب پرچمهای مناسبتی
  9. جمع آوری زوائد بصری