اهداف سازمان اهداف سازمان

 زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در جهت بالابردن نشاط و شادابي و بهداشت رواني شهروندان در راستاي ايجاد شهر سالم و همچنين افزايش بهره وري و بالابردن بهره وري تأسيسات و تجهيزات عمومي شهر و ايجاد زمينه هاي استفاده مطلوب و بهينه از تأسيسات مذكور نظير پاركها، ميادين، باغهاي عمومي، باغ كودكان، پاركينگ ها ، مستحدثات و نظاير آن به منظور افزايش رفاه عمومي . مديريت سياستگذاري و هدايت كليه فعاليتهاي زيباسازي شهري و اداره كليه امور رفاهي، تفريحي و فراغتي در قالب وظايف قانوني شهرداري در شهر قزوين و طراحي و توسعه فضاها و تأسيسات و تسهيلات آن و كمك به ارتقاء سطح فرهنگ شهرنشيني و تمهيد امكانات لازم به منظور جلب و جذب شهروندان به فعاليتهاي فوق جهت دستيابي و نقش پذيري در ايجاد فضاهاي سالم شهري .