1. جششنواره کاشی کاری
  2. ساخت المان خوش فکر
  3. ساخت المان درخت سرو
  4. پروژه نور آرایی
  5. چاپ و نصب بنرهای مناسبتی
  6. نصب ریسه و پرچمهای مناسبتی
  7. جمع آوری زوائد بصری
  8. ساخت المانهای نوروزی