بنام خدا

بدينوسيله نتيجه داوري مرحله دوم (طراحي) اولين جشنواره کاشي‌نگاره‌ها پس از بررسي آثار در سه جلسه و امتيازدهي بر اساس معيارهاي چهارگانه‌ي زير، اعلام مي گردد.

·        ارتباط ساختارهاي بياني، نشانه‌اي و مفهومي طرح با محيط کاربري و فضاي فرهنگي حاکم بر ديوار

·        ارتباط ساختارهاي زيباشناختي طرح با معماري و منظر شهري

·        ارتباط تعاملي طرح با موقعيت و وضعيت مخاطب در محيط ديوار

·        ارتباط قابليت‌هاي تکنيکي طرح با تکنولوژي کاشي‌کاري

 بدليل حساسيت، ماندگاري و تاثيرگذاري اجراي ديوارنگاره با تکنيک کاشي‌کاري در سطح شهر و اثرات و تبعات ترويجي و فرهنگي آن تلاش شد تا برگزيدگان نهايي، دست کم حداقل‌هايي از استاندارد و معيارهاي معين شده را احراز کنند. همچنين هيات داوران با هماهنگي کميته اجرايي جشنواره ترجيح داد به جاي اصرار بر انتخاب 20 اثر جهت اجرا در شهر، تنها طرح‌هايي را به عنوان برگزيده نهايي معرفي کنند که در ساختار خود کف انتظارات را برآورده کرده باشد. بر همين اساس تعداد برگزيدگان نخستين جشنواره کاشي‌نگاره‌ها به عدد 11 رسيد.

گروه هاي برگزيده در مرحله طراحي:

1.      بامداد

2.      باني طراحان البرز

3.      چهارطاق

4.      خورشيد

5.      دوام سازان شريف

6.      سپيدار

7.      سما

8.      شاپرک

9.      شيوه

10. صنايع دستي

11. قادري

طرح برگزيده در اين بخش توسط داوران مشخص شده که اعلام و اهداي جايزه به گروه برتر طراحي در مراسم اختتاميه جشنواره صورت خواهد گرفت. همچنين کميته برگزاري جشنواره جهت اعلام کاستي ديوارها و تکميل ونهايي ساختن طرح جهت اجرا، اقدام به تشکيل جلسات مجزا با سرگروه و طراح هر گروه نموده که زمان آن توسط دبيرخانه به اطلاع گروه هاي منتخب خواهد رسيد.                    

اعضاي هيئت داوران:

ايرج اسکندري، اصغر کفشچيان مقدم، محمد بهرامي