بخش تخم مرغ رنگی 99

لطفا هنرمندان محترم کلیه فایل های پیوستی را به دقت مطالعه فرمایند

فرم ثبت نام

 

فرمت ارائه آثار

 

شرایط فراخوان جشنواره تخم مرغ رنگی 99

بخش کاشی شکسته 99

کلیه گروه ها موظف هستند فایل های pdf (فرم ثبت نام و رزومه) را دانلود نموده و سپس به پر کردن و الصاق عکس های رزومه اقدام و به صورت فایل های jpg به آدرس ایمیل سازمان (qzibasazi@gmail.com) ارسال نمایند.

 

فراخوان دومین جشنواره کاشی نگاره 99

 

شرایط فنی اجرای کاشی شکسته

 

فرم ثبت نام و رزومه