اسامي نفرات برگزيده در موضوعات مطرح شده در فراخوان:

1-     هويت شهر قزوين:آقاي حميد شيري  (کد اثر:495)

2-    آئين هاي نوروزي: آقاي ياسر حسيني (کد اثر:130)

3-    شهر خلاق: آقاي عليرضا علمدار (کد اثر :537)

اسامي نفرات منتخب :

1-     محمد زحمتکش (کد اثر: 156)

2-    فرهاد خاکباز  (کد اثر: 270)

3-    حمزه حيدري فر (کد اثر:492)

4-    هادي حجي زاده (کد اثر:171)

5-    حميد آقازاده (کد اثر 279)

6-    بهمن محمدي (کد اثر:377)

7-    طاهر پورحيدري (کد اثر:372)

8-    محمد صفري (کد اثر:465)

9-    حبيب اله پنبه چي (کد اثر:528)

10-  اعظم استيري (کد اثر:134)

11-  امير حسين فتح اللهي (کد اثر:307)

12- الهام خاکپاش  (کد اثر:230)

13- فرشته قاسمي (کد اثر:389)

14- مهدي جليلي کيا (کد اثر:555)

هنرمندان مي بايست تا روز پنج شنبه مورخ 1/11/1394  آناليز دقيق قيمت و روش ساخت مربوط به اثر انتخابي خود را به ستاد نوروزي سازمان ارائه داده تا پس از بررسي و توافق با هنرمندان ،قرارداد ساخت و نصب آثار انجام شود.