اسامی هنرمندان پذیرفته شده به تفکیک بخشهای مختلف فراخوان جشنواره عیدانه 1398 به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

 

جشنواره تخم مرغ رنگی:

۱.  ابوالقاسمی، منا

۲.  بوکانیان، زهرا

۳.  بهرامی، حسین

۴.  بهرامی، زهرا

۵.  توکلی، فاطمه

۶.  جلیلی کیا، مجید

۷.  چگینی، زهرا

۸.  حاجی خانی، الهه

۹.  حجت شمامی، زهرا

۱۰.  حسنی، سعیده

۱۱.  حسینی نسب، سیده زهرا

۱۲.  حسینی، خدیجه سادات

۱۳.  خلیلی، مه سیما

۱۴.  خوشبخت نژاد، شیوا

۱۵.  رحمانی، ملیحه

۱۶.  رستمی، محمد

۱۷.  رضی پور، ناهید

۱۸.  سبحانی فرد، فریده

۱۹.  شالی، فاطمه

۲۰.  شاهدنیا، حمیده

۲۱.  شفیع آبادی، علی

۲۲.  صرافیان، غزاله

۲۳.  عظیمی، عفت

۲۴.  غیومیان، نرگس

۲۵.  فتح الهی، شیرین

۲۶.  قدیری نژاد، ملیحه

۲۷.  کاظم لو، مجتبی

۲۸.  کوشش پیران، رویا

۲۹.  کیانی فرد، فاطمه

۳۰.  کیائی پور، مریم

۳۱.  لشگری، سمیرا

۳۲.  مافی بردبار، نرگس

۳۳.  میرزائی، حدیثه

۳۴.  نوروززاده، اسفندیار

 

جشنواره خطوط بهاری:

۱.  توکلی، فاطمه

۲.  رحمانی، ملیحه

۳.  شاهدنیا، حمیده

۴.  شیروانی، زهره

۵.  غیومیان، نرگس

۶.  قدیری، محسن

۷.  متولی، محمد

۸.  محمد علیخانی، سینا

۹.  نظامی، سارا

 

جشنواره کافوهای زیبا:

۱.  امامقلی، مسعود

۲.  آمالی، فرید

۳.  بهرامی، زهرا

۴.  رحمانی، ملیحه

۵.  ساحلی، فاطمه

۶.  سعادت مطلق، وحید

۷.  شاهدنیا، حمیده

۸.  شفیع آبادی، علی

۹.  صرافیان، غزاله

۱۰.  مقدم، بهروز

۱۱.  موسی خانی، سعید

۱۲.  میرزائی، حدیثه

۱۳.  نوروززاده، اسفندیار

 

جشنواره نگارینه:

۱.  امامقلی، مسعود

۲.  جلیلی کیا، مجید

۳.  جلیلی کیا، مهدی

۴.  شفیع آبادی، علی

۵.  فهیمی راد، مسلم

۶.  کریمی نسب، سجاد

۷.  کشتکار، فرزاد

۸.  میربابائی، آرمان

 

دبیرخانه جشنواره عیدانه 1398