مدیرعامل سازمان زيباسازي مدیرعامل سازمان زيباسازي

 

: داريوش قاسمي
:1354

 

 سوابق آموزشي و تحصيلي:
 
مقطع
رشته تحصيلي
محل تحصيل
اخذ مدرک
کارشناسي ارشد
برنامه ريزي شهري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
1395
 
مهارت هاي تخصصي وسوابق پژوهشي:
·  آشنايي با نرم افزار تخصصي کميسيون ماده صد- شهرسازي -سرا
·  آشنايي با نرم افزارهاي معماري شهرسازي(GIS-Autocadو...)
·  آشنايي با قوانين و مقررات شهرسازي و معماري
·  آشنايي با ضوابط طرح هاي تفصيلي و جامع شهري
·  آشنايي با طرح CDS و طرح هاي ساختاري - راهبردي
سوابق حرفه اي
· دبير کميسيون ماده صد شهرداري قزوين
· رئيس دايره فني شهرداري منطقه يک قزوين
· معاونت شهرداري منطقه 2 قزوين
· مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين
 
  •