اخذ پروانه بهره‌برداري از تابلو
 
مدارک لازم:
1-     کپي شناسنامه
2-     کپي جواز کسب و فعاليت
3-     کپي اجاره نامه يا سند مالکيت
4-     فيش عوارض نوسازي واحد صنفي (در صورت وجود)
5-     فيش پرداخت هزينه صدور مجوز تابلو
6-     تکميل فرم درخواست پروانه تابلو
7-     رضايتنامه مکتوب از واحدهاي همجوار يا مجتمع ساختماني (در صورت وجود معارض)
 
 
مراحل انجام کار:
1-     مراجعه به سازمان زيباسازي و تکميل مدارک
2-     تعيين وقت بازديد از محل
3-     تهيه عکس و مستندات از محل توسط کارشناس سازمان
4-     جانمايي و اصلاح محل نصب تابلو در صورت نياز و تأييد آن توسط کارشناس سازمان
5-     واريز مبلغ عوارض تابلو (پرداخت فيش)
6-     دريافت پروانه