┘üÏ╣Ϻ┘ä┘èϬ ┘çϺ┘è Ï│ϺÏ▓┘àϺ┘à ┘üÏ╣Ϻ┘ä┘èϬ ┘çϺ┘è Ï│ϺÏ▓┘àϺ┘à

┘üÏ╣Ϻ┘ä┘èϬ ┘çϺ┘è Ï│ϺÏ▓┘àϺ┘å ┘üÏ╣Ϻ┘ä┘èϬ ┘çϺ┘è Ï│ϺÏ▓┘àϺ┘å

 

موضوع فعاليت سازمان زيباسازي:
 
 زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در جهت بالابردن نشاط و شادابي و بهداشت رواني شهروندان در راستاي ايجاد شهر سالم و همچنين افزايش بهره وري تأسيسات و تجهيزات عمومي شهر و ايجاد زمينه هاي استفاده مطلوب و بهينه از تأسيسات مذكور نظير پاركها، ميادين، باغ هاي عمومي، باغ كودكان، پاركينگ ها، مستحدثات و نظاير آن به منظور افزايش رفاه عمومي
مديريت، سياست گذاري هدايت كليه فعاليت هاي زيباسازي شهري و اداره كليه امور رفاهي، تفريحي و فراغتي در قالب وظايف قانوني شهرداري در شهر قزوين و طراحي و توسعه فضاها و تأسيسات و تسهيلات آن و كمك به ارتقاء سطح فرهنگ شهرنشيني و ضوابت و معياريهاي مربوط به زندگي شهري و آموزش عمومي ضوابط شهرنشيني و تمهيد امكانات لازم به منظور جلب مشاركت شهروندان به فعاليت هاي فوق جهت دستيابي و نقش پذيري در ايجاد فضاهاي سالم شهري