دوازدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هفتمين همايش ملي توسعه شهري

موضوع : شکوفايي شهري،اعتلاي کيفيت زندگي(CPI)

 

 

اهداف :

v     هم­ انديشي پژوهشگران و صاحب نظران و جلب مشارکت مراکز علمي و تحقيقاتي به منظور هم­گرايي پروژه ­هاي پژوهشي و تحقيقاتي در راستاي شکوفايي و اعتلاي کيفيت زندگي شهري           

v     احياء مفاهيم شکوفايي شهري و تبيين ارتباط آن با رويکردهاي حاکم بر کيفيت زندگي شهري

v     تدوين سند شکوفايي شهري با رويکرد اعتلاي کيفيت زندگي شهري براساس ظرفيت ­هاي بومي شهر قزوين

 

محورها :

§        شکوفايي شهري؛ مولفه­ هاي زيست محيطي

-        اصلاح شرايط زيستي محيط شهر به منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست پاک

-        تقويت ديپلماسي محيط زيست شهري

-        تدقيق سياست­ هاي جرم­ انگاري محيط زيست جهت مقابله با آلوده ­کنندگان و تخريب­ کنندگان محيطي

-        رشد سبز شهرها و ارائه الگوهاي بهينه­ سازي مصرف انرژي

 

§        شکوفايي شهري؛ مولفه ­هاي اجتماعي فرهنگي

-        تقويت فرهنگ اجتماعي شهروندان و اخلاق­ مداري در محيط شهري

-        گسترش سطح آگاهي، دانش و بينش جامعه و تقويت مسئوليت پذيري اجتماعي

-        نقش مديريت شهري در هم­ افزايي و جلب مشارکت شهروندان در راستاي شکوفايي شهري

-        تاثير افزايش کيفيت محيط شهري بر حس تعلق و انگيزه حضور شهروندان

 

§        شکوفايي شهري؛ مولفه­ هاي اقتصادي

-        جذب منابع و افزايش ظرفيت­ ها و توانمندي­ هاي اقتصادي با همراهي سازمان­هاي مردم­ نهاد (NGO)

-        ايجاد نظام يکپارچه مديريت تقاضا، تامين و توزيع منابع مالي

-        توسعه اقتصاد خلاق و سبز با بهره گيري از صنعت کم کربن و انرژي پاک

-        آماده سازي محيط اقتصادي شهر براي توسعه کارآفريني وافزايش رقابت هاي تيمي (team-working)

 

§        شکوفايي شهري؛ مولفه ­هاي کالبدي زيبايي­ شناسي

-        بکارگيري طرح هاي ابتکاري در زمينه هاي طراحي و برنامه ريزي شهري

-        پايش استانداردها  و شاخص­ هاي زيبايي شناختي در قوانين و مقررات  و برنامه هاي توسعه شهر

-        بررسي ابعاد ادراکي، ريخت‌شناختي، اجتماعي و بصري مولفه هاي کيفي زيبايي شناسانه محيط شهر

-        نقش نماي ساختمان، هويت و جنبه­ هاي زيبايي­ شناختي (رنگ، ترکيبات، تناسبات و ... ) در شکوفايي شهري

-        پيرايش محيط شهري و حفظ آن با بهره‌گيري از ظرفيتهاي مردمي در راستاي افزايش کيفيت محيط شهري